تبلیغات
من یک دختر نوجوانم - من دوشیزه ام

من دوشیزه ام

ختر خلقـــــــــت عجـــیبــی اسـتــــــــ !

چشــــم هــایــش را کــه مــیبنــدی،

دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود...

دلــش را کــه مــی شــکنــی،

باران لــطـافتـــ از چــشمــ هــایش ســرازیــر...

انــگار درسـتــــ شــده تــا...

روی عـشـق را کــم کــند

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 مَن هَمینَم...نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم...نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد...

هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند...

وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ ، بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند... .

نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم ...

لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند.

گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم

خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم.......

و بَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم

بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم

" من " اَگر بگویَم دوستَت دآرَم....... 

دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد

مَن خآلِصآنه هَمینَم

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

بانــــــــــــــــو...؟!

بغض ها را گاهی باید قورت داد!

عاشقانه ها را از پنجره تف کرد...

و در ها را به روی همه بست!

باور کن...!

گاهی هیچکس ارزش دچار شدن را ندارد

هیچکس...

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

مــرا בخـــتر פֿانـــوم مے نـامــند

مــضمونــے کہ جذآبیتـــش نفــس گـیــر استــــ

دنیاے دختــرانہ مـטּ

نہ با شمع نہ با عروسـکــ معنــــا پیدآ نمــےکند

و نہ با اشکـ و افسوטּ

امــآ تمامـــ اینهآ را در بر مےگیــرد

مــטּ نہ ضعــیفم نہ ناتـــواטּ

چــرآ کہ פֿב اونــב

مرا بدوטּ خشونتــ و زور و بـــآزو مے پــسندد

اشکــ ریـختـטּ ضعفـ مـטּ نیســـتـ

قدرتــ روح مــטּ است

اشک نمےریزمـ تا توجهے را جلبـ کنمـ

بآ اَشکَمــ روحــم را مےشویـــم ...

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

فرشته ها همیشه وجود دارن...

اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون میگن...

دخـــــــــــــتـــــــــر.....

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

من دخترم

چک نویس هیچ احساسی نمیشوم...!

من دخترم دخترانه میخندم...

دخترم دخترانه ناز میکنم...

دخترم دخترانه حسادت میکنم...

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

من دخترم

نگاه به صدا و بدن ظریفم نکن ...

اگر بخواهم تمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

برای خودم مردی شدم...

بی صدا گریه میکنم این روزا...

در سکوتی سخت...

ای دنیا مواظبم باش...

قلبم هنوز...

دخترونه میتپه...!

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

:| ﺩِﯾﻮﻧْﻬِـــ ﺑﺂﺯﯾْـــ ﻧُﻮﻋﯿْـــ ﺗَﻔﺮﯾْﺤِـــ ﺩُﺧﺘَﺮﻭﻧَﺴْـــ |: 

:| ﻛِﻬْـــ ﭘِﺴَﺮﺁ ﺍَﺯ ﻗُﺪﺭَﺗِـــ ﺩَﺭﻛِـــ ﺁﻧـــ ﻋﺂﺟِﺰﻧْـــ |:

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

من دخــــتر هستـم ...

ظریف ترین و با احساس ترین موجـود...

کســی که خدا برای آفریدنــش وقـت گذاشتـه است...

کسـی که مـادر تمــام عروسک هاست ..

کسی که اشــک هایش شمـرده میشــود...

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

من یه دخـــــترم

لـــــــــــج کنم

دنیـ‍ــــــــا حـــــریــــفم

نــــیـــــســـــت

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
[ دوشنبه 23 شهریور 1394 ] [ 04:44 ب.ظ ] [ FATEMEH sanaz ]